Zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři a návštěvníci,

jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů a platnými právními předpisy.

Tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem společnost EOLA, s. r. o. a (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (dále jen „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Společnost v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), jejich zaměstnanců, zástupců nebo jiných kontaktních osob partnerů (dále společně jako „obchodní partneři“) a také záznamy o návštěvnících Společnosti.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je společnost, se kterou spolupracujete nebo kterou se chystáte navštívit:

 • EOLA, s. r. o., IČO 47670100, se sídlem Šlechtitelů 241/11, 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 5053.

Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Společnosti naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem osobní údaje Společnost Vaše osobní údaje zpracovává.

a) Obchodní partneři

Osobní údaje (kategorie a příklady)

 • Identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména Vaše jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, tel., e-mail)
 • Platební a dodací údaje (např. číslo účtu a dodací adresa).

Účel zpracovávání

 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace, objednávky, poptávky
 • Zasílání obchodních sdělení našim obchodním partnerům.
 • Oslovování zákazníků přímým marketingem.
 • Uzavření a plnění příslušné smlouvy s našimi obchodními partnery.

Právní základ zpracování

 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • Oprávněný zájem společnosti na zajištění komunikace s obchodními partnery,
 • souhlas příslušné osoby (i předáváním vizitky) nebo udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení,
 • Oprávněný zájem na oslovování zákazníků přímým marketingem.
 • Uzavření a plnění smlouvy.

b) Návštěvy společnosti a pracovníci našich dodavatelů

Osobní údaje (kategorie a příklady)

 • Identifikační údaje (zejména Vaše jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost a účel návštěvy)

Účel zpracovávání

 • Evidence návštěv společnosti.
 • Ochrana majetku společnosti, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu společnosti.

Právní základ zpracování

 • Oprávněný zájem společnosti na kontrole vstupu a ochraně majetku.
 • Oprávněný zájem společnosti na ochraně majetku společnosti, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu společnosti.

Z jakých zdrojů získává Společnost Vaše osobní údaje?

Společnost získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od obchodních partnerů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES), z návštěv obchodních partnerů a jiných osob přímo ve Společnosti.

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Poskytovatelé služeb

Společnost využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro nás zajišťují zejména účetnictví, správu pohledávek, marketing, ostrahu areálu a stravování. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Společností osobní údaje předány, nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků (ostraha).

Externí poskytovatelé služeb jsou Společností prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů.

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Společnost je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů nebo návštěvníků se třetími osobami mimo výše uvedené poskytovatele služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů uchazečů o zaměstnání využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat?

Společnost uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Společnost zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 20-ti let od udělení souhlas nebo do jeho odvolání.

Informace o návštěvách Společnosti jsou uchovávány po dobu 3 let od Vaší návštěvy.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, která Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, použijte níže uvedené kontakty.

EOLA, s. r. o.
Šlechitelů 241/11, 779 00, Olomouc
e-mail:

Změny těchto zásad

Je možné, že se Společnost rozhodne tyto zásady změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Společnosti www.eola.cz.

Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.

V Olomouci, dne 30.4. 2020